POLITYKA PRYWATNOŚCI
Tkaniny Witmar S.C.

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez WITMAR S.C. z siedzibą przy ul. Olszowej  11A, 05-825 Grodzisk Maz., o numerze NIP: 529-180-17-46 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
Nasza firma przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Roz RODO).porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
Dane osobowe pozyskiwane są podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym (na www.tkaniny-witmar.pl). Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania, numeru NIP, otrzymujemy od Państwa w związku z realizacją transakcji sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub w siedzibie firmy przy osobistym zamówieniu towaru. Państwa dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z naszą firmą telefonicznie.
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: świadczenie usług drogą elektroniczną np. obsługa konta w serwisie witmar-tkaniny.pl, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie WITMAR S.C. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
– podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
– podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
– organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
Dane Osobowe zbierane przez Administratora będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nieodpłatnie, w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
W powyższych celach prosimy o kontakt z osobą upoważnioną do przetwarzania danych pod adresem mailowym biuro@tkaniny-witmar.pl.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Tkaniny Witmar S.C. przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Tkaniny Witmar S.C. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Tkaniny Witmar S.C. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Tkaniny Witmar S.C. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Tkaniny Witmar S.C. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Tkaniny Witmar S.C. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Tkaniny Witmar S.C.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Tkaniny Witmar S.C. i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Tkaniny Witmar S.C.nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Zmiany Polityki Prywatności

Tkaniny Witmar S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Tkaniny Witmar S.C. obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Tkaniny Witmar S.C. będzie informować na stronach serwisu.

V. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Tkaniny Witmar S.C. prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro@tkaniny-witmar.pl